ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Lévai Ingatlan- és Hiteliroda

____________________________________________________________

MEGBÍZÁS TÁRGYA

 1. Az ingatlanközvetítésre irányuló megbízási szerződés alapján a Lévai Attila egyéni vállalkozó (székhely: 5600. Békéscsaba, Andrássy út 12. 1. em. 112., adószám: 65990782-1-24) és Lévai Mónika egyéni vállalkozó (székhely: 5600. Békéscsaba, Jókai u. 20. fsz. 1.,  adószám: 67830608-1-24) által működtetett Lévai Ingatlan- és Hiteliroda mint Megbízott ingatlanközvetítőként közreműködik a Megbízó által megjelölt ingatlan értékesítése vagy bérbeadása érdekében a megbízó által megjelölt irányár és egyéb – a megbízási szerződésben rögzített – lényeges feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.

 

MEGBÍZOTT FELADATAI

 

 1. Az ingatlanközvetítői tevékenység magában foglalja a vevők/bérlők (együtt: érdeklődők) felkutatását, az ingatlan hirdetését, a szükséges tájékoztatások és felvilágosítások nyújtását mind a megbízó, mind az érdeklődők számára, az ingatlan igény szerinti bemutatását, a szerződést megelőző tárgyalásokban való közreműködést, azok lebonyolítását, valamint az ingatlan forgalmi értékének meghatározását.
 2. A megbízóra a javasolt forgalmi érték nem kötelező, az irányár meghatározásában attól eltérhet.
 3. Megbízott a megbízás sikeres teljesítése érdekében jogosult az ingatlanra vonatkozó ajánlatot széles körben terjeszteni, írott és elektronikus úton.
 4. Megbízott Jogosult továbbá az ingatlanon saját reklámtábláját elhelyezni, és az érdeklődőknek az ingatlant a megbízóval egyeztetett időpontban bemutatni. A megbízó igénye szerint a megbízott jogosult az ingatlan kulcsait a megbízótól átvenni az ingatlan tetszőleges időpontban történő bemutatása érdekében
 5. Megbízott köteles minden lényeges kérdésben a megbízót folyamatosan tájékoztatni.
 6. Megbízott köteles az érdeklődőknek az ingatlanra vonatkozó minden lényeges körülményről szakszerű tájékoztatást adni az adásvételi vagy egyéb szerződés sikeres megkötése érdekében.

 

MEGBÍZÓ FELELŐSSÉGE

 

 1. A megbízó büntető és polgári jogi felelősséggel tartozik a megbízási szerződésben megjelölt jogosult jogcímének, képviseleti jogának teljességéért, a megadott tulajdoni, haszonélvezeti vagy egyéb igények, terhek, korlátozások fennállásáért, valódiságáért és az azokról nyújtott teljes körű tájékoztatásért, az ingatlannal kapcsolatban megadott adatok valódiságáért, és köteles a megbízó rendelkezésére bocsátani az ingatlanközvetítői tevékenység szempontjából lényeges, az ingatlanra vonatkozó minden egyéb adatot és dokumentumot.
 2. Amennyiben a tulajdoni lap másolat eltér a megbízó által megadott adatoktól és tényektől, vagy azok valótlanságáról az ingatlanközvetítő más módon szerez tudomást, úgy jelen szerződést megbízott azonnali hatállyal felmondhatja, és igényt tarthat kárának és – rosszhiszeműség esetén – elmaradt hasznának (megbízási díj összege) megfizetésére.
 3. A Megbízó által közölt adatok valódiságáért Megbízó felel.
 4. A valótlanságból eredő mindennemű kár Megbízót terheli, beleértve az ezekből eredő, Megbízottnak okozott károkat is. Megbízott felelősséget ezekért a károkért nem vállal.

 

MEGBÍZÁSI DÍJ

 1. Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül és a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megilleti a megbízottat, amennyiben a megbízó által megjelölt ingatlanra a megbízott által felkutatott érdeklődők valamint a megbízó/eladók között, illetve vevői megbízás esetén a felkutatott ingatlanra előszerződés, ennek hiányában végleges szerződés jön létre.
 2. Az ingatlanközvetítői megbízás sikeresnek és teljesítettnek minősül a vevő által tett írásbeli vételi ajánlat eladó által történő írásbeli elfogadásával is, továbbá, ha az ingatlanra elővásárlási joggal rendelkező személy lép az érdeklődő helyébe.
 3. Sikeresnek minősül az ingatlanközvetítés és a megbízási díj megilleti Megbízottat akkor is, amennyiben a megbízás időtartama alatt Megbízott a Megbízó által szabott feltételek szerinti érdeklődőt felkutatja, az ajánlattevők a vételi ajánlatot írásban megteszik, azonban a Megbízó/Eladó az ingatlanközvetítői megbízási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő vételi ajánlatot nem fogadja el.
 4. Sikeresnek minősül az ingatlanközvetítés és a megbízási díj megilleti Megbízottat akkor is, amennyiben a Megbízó az adott ingatlant elidegeníti a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá a saját vagy ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet részére, amelynek ő vagy a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói, majd ezt követő 18 hónapon belül az új tulajdonos olyan személynek adja el az ingatlant, akit a Megbízott kutatott fel.
 5. A megbízás sikeres teljesítése szempontjából érdeklődőnek minősül az ingatlan adatait a megbízott útján megismerő személy, annak a Ptk. 8:1 § (1) szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet, amelynek a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói.
 6. Megbízó köteles Megbízottnak a megbízási díjjal azonos összeget megfizetni, amennyiben a szerződésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és a megszűnésétől számított 1 éven belül Megbízó olyan személlyel köt szerződést, aki a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott érdeklődőnek minősül.
 7. A megbízási díj mértéke a megbízási szerződésben megjelölt összeg.
 8. A megbízási díj a jogosultsági események bármelyikének bekövetkezése napján, készpénzben válik esedékessé.
 9. Amennyiben a megbízási díj megfizetésével a Megbízó késedelembe esik, úgy a díj tényleges megfizetéséig a mindenkori jegybanki alapkamat négyszeresének megfelelő összegű éves késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 10. Amennyiben a szerződés érvényessége hatósági engedélyhez vagy 3. személy beleegyezéséhez kötött (pl. engedélyköteles külföldi állampolgár a vevő, a jogügylethez gyámhatósági engedély szükséges stb.), és a hatóság vagy 3. személy az engedély, hozzájárulás megadását megtagadja, és Megbízó ezt hitelt érdemlően igazolja, úgy Megbízott az igazolás bemutatásától számított 3 napon belül köteles a megbízási díjat teljes összegében, kamatmentesen visszafizetni.
 11. A Megbízott a megbízási díjat egyetemlegesen követelheti a Megbízótól és az esetleges egyéb tulajdonosoktól, kivéve, ha az ingatlan értékesítéséhez/bérbeadásához a társtulajdonos a kezdetektől fogva nem járult hozzá-, függetlenül a társtulajdonosok által megtett és Megbízott által nem ismert külön nyilatkozatban foglalt megbízási díjfizetési kötelezettség-vállalástól.
 12. Megbízó köteles Megbízottnak elmaradt hasznát, azaz a megbízási díjat megfizetni, amennyiben az ingatlanát saját maga értékesíti úgy, hogy az eladási ár a megbízási szerződésben a Megbízó által kikötött irányárnál 15%-kal vagy azt meghaladó mértékben alacsonyabban kerül megállapításra.

MEGBÍZÁS KIZÁRÓLAGOSSÁGÁNAK ESETE

 1. Amennyiben a megbízási szerződés kizárólagos, a szerződés időtartama alatt Megbízó mást ingatlanközvetítéssel nem bízhat meg, illetve az ilyen megbízását köteles haladéktalanul visszavonni. Ha a megbízás időtartama alatt mégis más ingatlanközvetítő tevékenységének eredményeként jön létre a célzott jogügylet, vagy kizárólagosság esetén a saját hirdetésére jelentkező vevővel, bérlővel köt szerződést, úgy Megbízó köteles Megbízottnak a szerződésszegés miatt elmaradt hasznát, azaz a megbízási díjat megfizetni.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A megbízási szerződés felmondására a Ptk. szabályai az irányadóak azzal, hogy amennyiben a Megbízó a megbízási szerződést az annak aláírásától számított 30 (harminc) napon belül alapos indok nélkül felmondja, úgy köteles költségátalányként az irányár 1%-át + Áfa összeget megfizetni Megbízónak.
 2. Ezen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, a szerződésben megjelölt határozott idő eredménytelen lejártával, az ingatlannak nem a Megbízott útján való értékesítésével (szerződésszegés esetén a jelen szerződésben szabályozott következmények mellett), felmondással vagy a Ptk-ban meghatározott egyéb oknál fogva.

JOGI SZABÁLYOZÁS

 

 1. Ezen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. különösen annak a megbízási szerződésekre vonatkozó része az irányadó.:

 

6:272. § [Megbízási szerződés]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

(1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

(2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

(3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

(4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6:274. § [Képviseleti jog]

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6:276. § [Megbízási díj]

(1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

(2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

(3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

(4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

6:277. § [Törvényes zálogjog]

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

6:278. § [Felmondás]

(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

6:279. § [Elszámolás]

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

6:280. § [Ingyenes megbízási szerződés]

(1) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

(2) Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

 

LÉVAI INGATLAN ÉS HITELIRODA

    5600 Békéscsaba, Jókai u. 20. fsz. 1.
    +36 70 379-2362
    levaingatlan@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Panellakás
Téglalakás
Építési telek
Ikerház
Üzlethelyiség
Házrész
Sorház
Iparterület
Zártkert
Kert, gyümölcsös
Szántó
Társasház
Tanya
Erdő
Étterem, vendéglő, cukrászda
Nyaraló
Ikerházrész